11 Ağustos 2009 Salı

En Sik Kullanılan Kelimeler C


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
zİngilizce' de En Çok / En Fazla / En Sık Kullanılan Kelimeler

C

Cab keb TAKSİ
Cable keybl 1.KABLO 2.TELGRAF
Cage keyc KAFES
Cake keyk KEK
Calculate kalkuleyt HESAPLAMAK
Calendar kelindır TAKVİM
Call kol 1.ÇAĞIRMAK 2.TELEFON ETMEK 3.KISA ZİYARET
Calm kaam SAKİN
Camera kemıra KAMERA
Camouflage kamuflaaj SAKLAMAK
Camp kemp KAMP
Campaign kempein KAMPANYA
Campus kempıs KAMPÜS
Can ken TENEKE KUTU
Canal knal KANAL
Cancel kensıl İPTAL ETMEK
Cancer kensır KANSER
Candidate kendidıt ADAY
Candle kendl MUM
Canteen kantiin KANTİN
Capacity kpasiti KAPASİTE
Capital kepıtl 1.BAŞKENT 2.BÜYÜK HARF 3.SERMAYE, ANAMAL
Captain keptın 1.KAPTAN 2.YÜZBAŞI
Capture kepçır 1.ELE GEÇİRMEK 2.HAPSE ATMAK
Car kaar ARABA
Caravan karavan KARAVAN
Card kaad KART
Cardigan kardigın HIRKA
Care keyr DİKKAT, ÖZEN
Career kariır MESLEK
Carnival karnivıl KARNAVAL
Carpenter karpıntır MARANGOZ
Carpet kaarpıt HALI
Carriage keriıc 1.FAYTON 2.VAGON
Carry keri TAŞIMAK
Case keys 1.KUTU,KAP 2.DAVA
Cash keş NAKİT
Castle kesl KALE
Cat ket KEDİ
Catch keç YAKALAMAK
Cattle ketl BÜYÜKBAŞ HAYVAN
Cause koz 1.NEDEN 2.NEDEN OLMAK
Ceiling silign TAVAN
Cell sel HÜCRE (hapis,beyin v.b)
Cellar selır KİLER, BODRUM
Century sençri YÜZYIL
Ceremony serımıni SEREMONİ
Certain sörtın KESİN,BELİRLİ, EMİN OLMAK
Certainly sörtınli KUŞKUSUZ
Certificate sertıfıkeyt SERTİFİKA
Chain çeyn ZİNCİR
Chair çeır İSKEMLE
Chairman çeırmen YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Chalk çolk TEBEŞİR
Challenge çalınc MEYDAN OKUMA
Champion çempiın ŞAMPİYON
Championship çempiınşip ŞAMPİYONA
Chance çens ŞANS, FIRSAT
Change çeync 1.DEĞİŞMEK 2.DEĞİŞİM 3.BOZUK PARA
Character kerıktır KİŞİLİK
Charge çarc 1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK
Charm çarm ÇEKİCİLİK
Charming çarming ÇEKİCİ
Chatter çetır GEVEZELİK YAPMAK
Cheap çiip UCUZ
Cheat çiit 1.HİLECİ 2.HİLE YAPMAK, KOPYA ÇEKMEK
Check çek KONTROL ETMEK
Cheer çiır 1.NEŞE 2.COŞTURMAK
Cheese çiiz PEYNİR
Chemical kemıkl KİMYASAL
Cherry çeri KİRAZ
Chess çes SATRANÇ
Chewing-Gum çuving gam SAKIZ
Chicken çikın PİLİÇ
Chief çif ŞEF
Child çayld ÇOCUK
Childhood çayldhuud ÇOCUKLUK
Chin çin ÇENE
Choose çuz SEÇMEK
Christian krisçın HIRİSTİYAN
Church çörç KİLİSE
Cigarette sigıret SİGARA
Cinema sinıma SİNEMA
Circle sörkl 1.ÇEMBER 2.GRUP (ÇEVRE)
Circular sörkulır YUVARLAK, ÇEMBERSEL, SİRKÜLER (imza v.b)
Circumstances sörkımstansıs DURUM, VAZİYET
Circus sörkıs SİRK
Citizen sitizn YURTTAŞ
City siti KENT;SİTE
Civic sivik 1.KENTE AİT 2.'CIVIC DUTY': YURTTAŞLIK GÖREVİ
Civil sivl SİVİL
Claim kleym İLERİ SÜRMEK, SAVLAMAK
Clasp klasp SIKICA TUTMAK
Class klas SINIF
Classic klesik KLASİK
Clean kliin 1.TEMİZLEMEK 2.TEMİZ
Clear kliır 1.AÇIK, BERRAK, ANLAŞILAN 2.(ortalığı) TOPLAMAK
Clerk klark MEMUR
Clever klevır AKILLI
Climb klaymb TIRMANMAK, YÜKSELMEK
Cloakroom kloukrum VESTİYER, TUVALET
Clock klok SAAT
Close klous YAKIN
Close klouz 1.SON 2.KAPALI 3.KAPATMAK
Clothes klouthz GİYSİLER (her zaman çoğuldur )
Cloud klaud BULUT
Club klab 1.KLÜP 2.(kağıt oyunlarında) SİNEK
Coach kouç 1.ANTRENÖR 2.YOLCU VAGONU 3.ŞEHİRLERARASI OTOBÜS
Coal kol KÖMÜR
Coat kout PALTO
Cobweb kobveb ÖRÜMCEK AĞI
Coconut kokonat HİNDİSTAN CEVİZİ
Coffee kafi KAHVE
Coffin kofin TABUT
Coin koin MADENİ PARA
Cold kould SOĞUK
Collar kolır YAKA, TASMA
Collect kolekt TOPLAMAK
Colour kalır RENK
Comb kom TARAK
Come kam GELMEK
Comfort kanfırt KONFOR ,RAHAT
Comfortable kanfırtıbıl KONFORLU
Command komand KUMANDA ETMEK
Commence kımens BAŞLAMAK
Commercial kımörşıl 1.TİCARİ 2.REKLAM ( filmi )
Common kamın 1.AVAM, BASİT, SADE 2.ORTAK ,MÜŞTEREK
Community komüniti TOPLUM
Company kampany 1.ŞİRKET, KUMPANYA 2.BERABERLİK, ARKADAŞLIK
Comparatively kımpırativli MUKAYESELİ OLARAK
Compare kımpeyr MUKAYESE ETMEK
Compass kampıs 1.PUSULA 2.PERGEL
Compete kımpiit YARIŞMAK
Competition kompitişn 1.YARIŞMA 2.REKABET
Complain kımpleyn YAKINMAK, ŞİKAYET ETMEK
Complete kımpliit BÜTÜN, TÜM, TAMAMI, BİTMİŞ
Compliment komplimınt İLTİFAT, KOMPLİMAN, HEDİYE
Compound kompaund BİRLEŞİK, BİLEŞİK
Concern konsörn 1.İLGİLENDİRMEK 2.ÜZÜLMEK
Concert kansıt KONSER
Conclude konkluud 1.SONUCA ULAŞMAK 2.KARAR VERMEK
Condition kındişın DURUM, ŞART
Confess kınfes İTİRAF ETMEK
Confidence konfidıns GÜVEN
Confuse kınfüuz (kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK
Congratulate kongraçuleyt KUTLAMAK
Connect konekt BİRLEŞTİRMEK
Conquer konkuır İŞGAL ETMEK
Conscience konşıns VİCDAN, BİLİNÇ
Conscious konşıs BİLİNÇLİ
Consider konsidır 1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK 2.DÜŞÜNMEK
Consideration konsidıreyşın DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ
Consist kınsist OLUŞMAK
Consul konsl KONSOLOS
Consult kınsalt DANIŞMAK
Consultation konslteyşın TOPLANTI, KONSÜLTASYON
Contain konteyn KAPSAMAK
Container konteynır KAP
Content kontent TATMİN OLMUŞ
Contents kontents İÇERİK
Continuous kontinuıs SÜREKLİ
Contrary kontrıri TERSİNE, ZIDDINA
Contrast kıntrast KARŞILAŞTIRMAK
Control kontroul KONTROL ETMEK, YÖNETMEK
Convenience konvinyıns UYGUNLUK, KOLAYLIK
Convenient konvinyınt ELVERİŞLİ, UYGUN
Conversation konverseyşın SÖYLEŞİ
Cook kuuk 1.AŞÇI 2.YEMEK PİŞİRMEK
Cool kuul 1.SERİN 2.SERİNLETMEK, SOĞUTMAK
Cop kap POLİS
Copper kapır BAKIR
Copy kopi KOPYALAMAK, TAKLİT ETMEK
Corn korn 1. EKİN, MISIR 2.NASIR (tread on someone~s corns)
Corner kornır KÖŞE
Correct korekt 1.HATASIZ 2.DÜZELTMEK
Cost kost MALİYET, MAL OLMAK
Costly kostli PAHALI
Cottage kotıc KÖY EVİ
Cotton kotn PAMUK
Cough kof ÖKSÜRMEK
Council kaunsl KONSEY
Count kaunt SAYMAK
Country kantri 1.ÜLKE 2.KIRLIK ALAN
Couple kapıl 1.ÇİFT (karı-koca v.b) 2.BİR KAÇ
Courage karıc CESARET
Course kors 1.GİDİŞAT 2.KURS
Court kort 1.MAHKEME 2.KORT
Cousin kazn KUZEN
Cover kavır KAPLAMAK
Cow kau İNEK
Coward kauırd KORKAK
Crack krek KIRMAK
Crash kreş ÇARPIŞMAK (sertçe), ÇARPIŞTIRMAK
Crazy kreyzi ÇILGIN
Cream kriim 1.KREMA 2.KREM 3.KİRLİ BEYAZ
Creation krieyşın YARATIŞ
Creature kriiçır YARATIK
Crime kraym SUÇ
Criminal kriminl SUÇLU (yasa önünde)
Criticize kritisayz ELEŞTİRMEK
Crop krop ÜRÜN (toprak ürünü)
Cross kros 1.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK,ÇAPRAZLAMA GİTMEK
2.HAÇ
Crossing krosing GEÇİT
Crossroads krosroudz KAVŞAK
Crowd kraud KALABALIK
Crown kraun TAÇ
Cruel kruıl ZALİM
Cruise kruuz 1.DENİZ GEZİSİ 2.KITALARARASI SİLAH
Crush kraş KIRMAK (basarak)
Cry kray BAĞIRMAK, AĞLAMAK
Cube küub KÜP
Cucumber küukambır HIYAR
Cultivate kaltıveyt TOPRAKLA UĞRAŞMAK
Culture kalçır KÜLTÜR
Cup kap 1.FİNCAN 2.KUPA
Cure küur İYİLEŞTİRMEK, TEDAVİ, İŞLEM
Curiosity küriositi MERAK
Curious küriyıs 1.MERAKLI 2.OLAĞANDIŞI
Curl körl KIVIRMAK
Current karınt 1.AKIM 2.CARİ 3.KUR
Curse körs LANET
Curtain körtn PERDE
Curve körv EĞRİ
Custom kastım GELENEK
Customer kastımır ALICI, MÜŞTERİ
Customs kastımz GÜMRÜK
Cut kat KESMEK
Cycle saykl BİSİKLET, TUR
Cabbage kebic LAHANA
Cabin kebin KABİN
Cabinet kebınıt KABİNE
Calf kaıf 1)FİL veya BALİNA YAVRUSU, BUZAĞI 2)BALDIR
Camel keml DEVE
Canary kıneri 1) KANARYA KUŞU 2)KANARYA SARISI
Cancellation kensıleyşın İPTAL
Cannon kenın TOP (silah)
Capable keypıbıl MUKTEDİR
Carbon-Paper karbın peypır KARBON KAĞIDI
Carefree keyfri ÖNEMSEMEYEN
Careful keyrfıl DİKKATLİ
Careless keyrlıs DİKKATSİZ
Cargo kargo KARGO
Carrier keriyır TAŞIYICI
Carrot kerıt HAVUÇ
Carryover keriovır DEVİR
Cartridge kartrı? KARTUŞ,ŞARJÖR
Cash-Register keş-recıstır YAZAR KASA
Casual keşuıl 1)PLANLANMIYAN (casual meeting) 2)NORMAL, SADE
Caterpillar ketırpilır TIRTIL
Cauliflower koliflavır KARNIBAHAR
Caution koşın UYARI
Cave keyv MAĞARA
Cease siis DURDURMAK
Cease-Fire siis-fayır ATEŞ-KES
Celebration selibreyşın KUTLAMA
Cement sıment ÇİMENTO
Central sentrıl MERKEZİ
Centre sentır ORTA, MERKEZ
Cereal siyriyıl TAHIL, MISIR
Chamber ?embır ODA (Chamber of commerce = Ticaret odası vb.)
Champagne şempeyn ŞAMPANYA
Channel ?enıl KANAL (TV, radyo gibi.)
Chapter ?eptır BÖLÜM, KONU
Charity ?erıti HAYIR SEVERLİK,YARDIM SEVERLİK
Charlatan carlıtın ŞARLATAN
Chart ?art TABLO,ÇİZELGE
Charter ?artır 1)PATENT,BERAT,DEVLET ONAYLI 2)KİRALIK UÇAK,GEMİ vb.
Chase ?eys KOVALAMAK
Chat ?et ÇENE ÇALMAK,SOHBET
Cheek ?iik 1)YANAK 2)POPO
Cheeky ?iki YÜZSÜZ,KABA,KİBAR OLMAYAN
Cheerful ?iirful NEŞELİ,ŞEN,MUTLU
Chef şef AHÇI,ŞEF (Yalnız yiyecek konusunda )
Cheque ?ek ÇEK
Chest ?est 1)GÖĞÜS 2)SANDIK

Chest Of Drawers ?est of drewır ÇEKMECELİ DOLAP, KONSÜL
Chestnut ?esnat KESTANE
Chilli ciliy ÇOK ACI
Chilly ?iliy RAHATSIZ EDİCİ SOĞUK
Chimney ?imni BACA
China ?aynı 1) ÇİN 2) ÇİNİ ,porselen v.b
Chip ?ip UFAK PARÇA
Chocolate ?aklıt ÇİKULATA
Choice ?oyıs SEÇİM, İSTEK, TERCİH
Choke ?ok 1)BOĞMA,TIKAMA (BOĞARAK ÖLDÜRMEK) 2)JİKLE
Chop cop 1)KESMEK,YARMAK 2)PİRZOLA
Chuckle ?akıl KIKIRDAMA
Cigar sigaar PURO
Circuit sörkıt DEVRE(Close cırcuıt TV,Short-cırcuıt=Kısa devre
vb)
Claimant klemınt MAHKEMEDEN HAK TALEP EDEN,DAVACI
Clap klep ALKIŞLAMAK
Clay kıley KİL
Client klaynt MÜŞTERİ,MÜVEKKİL
Climate klaymıt IKLIM
Clinic klınik KLİNİK
Clip klip KIRPMAK,KESMEK,KLİPS (Kağıt,sa? vb.)
Cloth kloth BEZ ( a piece of cloth )
Clown klaun PALYAÇO
Clue klu İPUCU
Clutch kla? 1) DEBRİJAJ 2) KAVRAMA
Co ko BERABER (Co-operate,Co-education)
Coast kost KIYI, SAHİL
Cock kak 1)HOROZ,ERKEK KUŞ 2)ERKEKLİK ORGANI
Cocoa koko KAKAO
Code kod KOD
Collapse kıleps 1)ÇÖKMEK 2)KATLAMAK
Colleague koliig MESLEKTAŞ
Collective Agreement kollektiv egrimınt TOPLU SÖZLEŞME
Colonel körlnıl ALBAY
Column kolım SÜTUN
Coma komı KOMA, KOMA HALİ
Come Across kam ekros TESADÜFEN KARŞILAŞMAK VEYA BULMAK
Comet kamit KUYRUKLU YILDIZ
Commemorate kımemoreyt ANMAK (Kötü, üzücü bir olayı)
Commission kamişın 1)ATAMAK,GÖREVLENDİRMEK 2)KOMİSYON (kurul,ücret)
Commit kımit SUÇ İŞLEMEK (To commit murder)
Commitment komitmınt 1)TAAHHÜT 2)SORUMLULUK
Communicate kımyunikeyt İLETİŞİM
Commute kımyut EVDEN İŞE HERGÜN UZUN YOL GİDİP GELMEK
Compensate kompınseyt TELAFİ ETMEK,KARŞILAMAK
Compensation kompınseyşın TELAFİ,TAZMİNAT
Complicated komplıkeytıd KARIŞIK,KOMPLİKE
Components kımponınt UNSUR, PARÇA, BİLEŞİMDE BULUNAN
Compose kımpoz YAPIM (Şiir,şarkı,sanat eseri)
Composition kompızişın KOMPOZİSYON, BİRLEŞİK
Compromise komprımayz UZLAŞMA
Computer kompitür KOMPÜTÜR,BİLGİSAYAR
Concentrate konsıntreyt KONSANTRE,YOĞUN
Concept konsept GENEL FİKİR,DÜŞÜNCE,ANLAYIŞ-I have no conception
why
Concern konsöön İLGİ,ÜZÜNTÜ,ENDİŞE
Conclusion kınkıluşın KARAR,SONUÇ
Condemn kındem 1)CEZALANDIRMAK 2)MAHKUM ETMEK(veya zorunlu kılmak)
Conduct kondakt DAVRANIŞ, TAVIR,YOL GÖSTERMEK
Cone kon 1)KONİ 2)KÜLAH (Dondurma)
Conference konfırıns KONFERANS
Confine kınfayn KUŞATMAK,HAPSETMEK,SINIRLAMAK
Conflict konflıkt ÇATIŞMA,ÇELİŞKİ
Consent kınsent KABUL ETME,ONAYLAMA
Consequently konsikvıntly BUNDAN DOLAYI,SONUÇ OLARAK,SONUNDA
Consign kınsayn 1)SATIŞ İÇİN GÖNDERME2)BAŞKASINA DEVRETME(sorumluluk
Consistent kansıstınt TUTARLI, UYUMLU (kişi, yazı vb)
Constitute konstituut OLUŞMAK,KURMAK
Constitution konstituşın ANAYASA
Construct kınstrak İNŞA ETMEK,YAPMAK
Consume kınsyuum TÜKETMEK
Consumption kınsomşın TÜKETİM
Contact kontekt TEMAS, DOKUNMA
Contest kontest YARIŞMA
Continent kontınınt KITA
Contract kontrekt KONTRAT,ANLAŞMA
Contribute kıntrıbiyut KATKIDA BULUNMAK
Convict konvıkt MAHKUM,SUÇLU
Convince kınvins İKNA ETMEK
Co-Operate koopereyt BİRLİKTE ÇALIŞMAK
Cope kop BAŞA ÇIKMAK,AYAK UYDURMAK
Cordon kordın 1)POLİS 2)ASKER KORDONU
Cork kook MANTAR ,(Cork-screw :mantar açacağı)
Corpse korps CESET
Correspondent korıspondınt 1)MEKTUPLAŞAN,MEKTUBA CEVAP VEREN 2)MUHABİR
Corridor koridoor KORİDOR
Corruption kırapşın RÜŞVETÇİLİK,YOLSUZLUK
Cosmetic kozmetik KOZMETİK
Costume kostiyum KOSTÜM
Coupe kupe SPOR ARABA
Coupon kuupon KUPON
Cracker krekır KRAKER
Cramp kremp KRAMP
Crane kreyn VİNÇ İLE KALDIRMAK, VİNÇ
Credit kredit KREDİ
Crisis kraysız KRİZ
Crisp krisp CİBS,KIZARMIŞ KURU PATATES
Crisp krisp 1)İNCE 2)KAŞ
Critical kritikıl KRİTİK
Crocodile krokıdayl AFRİKA TİMSAHI
Crossword krosvörd ÇAPRAZ BULMACA
Crow kro 1)KARGA 2)HOROZ ÖTÜŞÜ
Crucial kuruşıl EN ÖNEMLİ AN (Karar i?in vb.)
Crude crud PETROL ( Crude oil=Ham petrol)
Curry köri HAFİF ACILI
Cushion kuşın YASTIK
Cylinder siylındır SİLİNDİR

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder